99% av alla CBD-produkter i Europa är olagliga, men inte alla

99% av alla CBD-produkter i Europa är olagliga, men inte alla

Det finns mycket förvirring och felaktig information om lagligheten av CBD-produkter i Europa. I den här artikeln kommer vi att ge dig svar på alla dina frågor. Vi kommer att ge dig hela historien och tidslinjen. Det är en lång artikel, men håll ut, vi kommer att täcka allt du behöver veta.

Låt oss börja med att förstå EU-lagstiftningen för livsmedelsprodukter.

Definition av "nytt livsmedel" i EU

Den första förordningen om nya livsmedel infördes 1997 genom förordning (EU) 258/97 för att inrätta en livsmedelssäkerhetsmekanism för kontroll av nyutvecklade, syntetiska eller genetiskt framställda livsmedel. En uppdaterad version av förordningen trädde i kraft den 1 januari 2018 (förordning (EU) 2015/2283).

I enlighet med art. 3 definieras "nytt livsmedel" som: "ett livsmedel som inte användes som människoföda i någon större utsträckning inom unionen före den 15 maj 1997".

Om ett livsmedel anses vara nytt måste det godkännas av EU-kommissionen och genomgå en säkerhetsbedömning av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) innan det lagligen får marknadsföras i EU.

Katalogen över nya livsmedel fungerar som en icke rättsligt bindande vägledning om huruvida en produkt (av animaliskt och vegetabiliskt ursprung och andra ämnen) kommer att behöva godkännas enligt förordningen om nya livsmedel. Katalogen över nya livsmedel återspeglar medlemsstaternas åsikter.

Cannabis i förordningen om nya livsmedel

Fram till slutet av 2018 ansågs extrakt av cannabidiol vara nya endast om nivåerna av cannabidiol var "högre än CBD-nivåerna i källan Cannabis sativa L.".

Den ständiga kommittén beslutade redan i december 1997, och kommissionen bekräftade i början av 1998 bokstavligen: "Det beslutades att livsmedel som innehåller delar av hampväxten inte omfattas av förordningarna EG 258/97" och även "att hampblommor ... anses vara livsmedelsingredienser" (t.ex. används för framställning av ölliknande drycker)".

Hampablommor och blad som är delar av hampaväxten ansågs inte vara nya livsmedel.

Sedan förändrades plötsligt allt i januari 1999

I slutet av 2018 beslutade myndigheterna i Österrike och Frankrike att ändra sin klassificering av cannabis och började sätta press på EU att ändra sin uppfattning.

I januari 2019 uppdaterade medlemsstaternas företrädare katalogposterna för "Cannabis sativa L." och "Cannabinoider". Dessa uppdateringar är bevisligen felaktiga baserat på logik och historiska fakta, vilket relevanta branschorganisationer upprepade gånger har förklarat för medlemsstaterna och Europeiska kommissionen. Detta kommer dock att ta flera år att korrigera.

I den nya posten för "Cannabis sativa L." nämns inte hampablad och hampablommor. Redan av detta skäl är det uppenbart att de till synes hastigt tillkomna ändringarna av posterna i Novel Food-katalogen inte var korrekta. Dessutom saknades de traditionellt framställda hampaextrakten, trots att extraktion anses vara en traditionell metod för livsmedelsframställning.

I den nya posten för "Cannabinoider" uteslöts nu extrakt med en naturligt förekommande nivå av cannabinoider, även om de nämndes i den tidigare postformuleringen. Sådana produkter fanns redan på marknaden och konsumerades i betydande utsträckning före 1997.

European Industrial Hemp Association (EIHA) övertygar EU att lägga till hampingredienser i EU:s kosmetiska databas (CosIng)

I oktober 2019 publicerade vår branschorganisation EIHA.org sin position om hampingredienser i EU:s kosmetiska databas (CosIng).

I förslaget föreslogs att följande kategorier skulle läggas till som nya INCI-poster i CosIng-katalogen:

- CANNABIS SATIVA LEAF EXTRACT
- CANNABIS SATIVA LEAF/STEM EXTRACT
- CANNABIS SATIVA ROOT EXTRACT

Omedelbart efter mottagandet av förslaget från EIHA, beslutade EU beslutat att genomföra förslagen och därmed legaliserat användningen av naturliga cannabinoider i kosmetika.

Implikationer av EU-domstolens dom i det franska målet C-663/18 (Kanavape-målet)

I november 2020 publicerade Europeiska unionens domstol i Luxemburg pressmeddelande nr. 141/20 om domen i det franska målet C-663/18. Vi har skrivit om de kritiska ändringarna i denna artikel.

Domstolsärendet handlar om två franska direktörer för ett företag som distribuerade CBD vapeolja för elektroniska cigaretter i Frankrike. CBD producerades i Tjeckien från lagliga hampaplantor och extraherades från hela växtbiomassan, inklusive cannabisblad och blommor.

I domen konstaterar domstolen att EU-rätten, särskilt bestämmelserna om fri rörlighet för varor mellan EU:s medlemsstater (som med de nuvarande frihandelsavtalen inkluderar Norge och Schweiz), utgör hinder för nationell lagstiftning som den i fråga.

Domstolen konstaterade att bestämmelserna om fri rörlighet för varor inom Europeiska unionen (artiklarna 34 och 36 i EUF-fördraget) är tillämpliga eftersom CBD som är föremål för det nationella målet inte kan betraktas som ett "narkotiskt preparat".

Sedan november 2020 har EU-domstolens dom förändrat det juridiska landskapet för CBD-produkter i alla EU:s medlemsstater under de senaste månaderna. Efter domen har de flesta lokala myndigheter ändrat sin rättsliga inställning till CBD-produkter, vilket tydligt definierar att CBD som utvinns från hela hampväxten (inklusive blad och blommor) inte ska klassificeras som en drog.

Alla förbud mot cannabis i kosmetika togs bort i februari 2021

Sedan EU-domstolens dom i november 2020 har EIHA begärt en uppdatering av CosIng-databasen och har begärt att förbuden mot Cannabis Sativa L. (begränsning under II/306) ska upphävas och att fler INCI-poster (International nomenclature of cosmetic ingredients) ska integreras i databasen.

Mer specifikt hade EIHA bett EU att ta bort alla förbud relaterade till cannabisposter i CosIng-databasen med hänsyn till att EG-domstolens avgörande uttryckligen hänvisar till hela cannabisplantans tillvägagångssätt (punkt 76 i domen). Vidare har de föreslagit att EU lägger till en ny post i CosIng-databasen med namnet "CANNABIDIOL".

I februari 2021 accepterade EU denna ändring och införde CBD i CosIng-databasen. Du kan se den helt nya posten för Cannabidiol genom att följa denna länk. Observera att den heter "CANNABIDIOL - DERIVED FROM EXTRACT OR TINCTURE OR RESIN OF CANNABIS.

Vidare har CBD lagts till med följande funktioner: Anti-Sebum, Antioxidant, Skin Conditioning och Skin Protecting. Dessa funktioner kan nu marknadsföras utan att ge CBD-kosmetikprodukter några medicinska effekter.

Den nya klassificeringen innebär också att cannabisbladsextrakt från naturligt härledd CBD är tillåtna i kosmetiska produkter i EU.

CBG (Cannabigerol) tillåtet i kosmetika i maj 2021

EU-kommissionen lade till CBG (Cannabigerol) i CosIng-databasen i maj 2021. Detta innebär att CBG nu får användas i kosmetika utan några begränsningar. Du kan se inlägget här.

Formula Swiss produkter är registrerade i Europeiska unionen och i Storbritannien

Alla våra CBD-produkter - inklusive CBD-oljor - är också registrerade som kosmetika i Europeiska unionen i Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). Följaktligen är vi ett av de mycket få europeiska cannabisföretag som inte säljer våra CBD-oljor som livsmedel utan som kosmetika, och därmed inte bryter mot EU:s katalog över nya livsmedel.

Alla EU:s medlemsstater har direkt tillgång till den konfidentiella information som vi har lämnat till CPNP.

Att hävda kosmetisk produktstatus och registrera sig i EU är inte tillräckligt

För var och en av våra kosmetiska produkter har vi en mycket detaljerad produktinformationsfil (PIF), som vi enligt lag inte får ta fram själva. Den måste tas fram av en tredje part som är specialiserad på detta område.

Som en del av PIF-dokumentationen har vi också genomfört obligatoriska hudtester på 50 testpersoner i oberoende laboratorier i Tyskland och dokumenterat att våra produkter är säkra och inte orsakar några biverkningar när de appliceras på huden.

Vi känner inte till något annat cannabisföretag i Europa som har slutfört den fullständiga registreringen och tillhandahållit omfattande dokumentation inklusive hudtestning på 50 personer per produkt.

Vår EU-ansvariga person är Publishing & Management ApS, Raadmandsgade 55, 2200 Köpenhamn N i Danmark (företagsregistreringsnummer 27290752).

Vi uppfyller också kraven i Storbritannien med Formula Swiss UK Ltd.

Vi har etablerat Formula Swiss UK Ltd. som ett dotterbolag i North Yorkshire och har vederbörligen meddelat Office for Product Safety and Standards (OPSS) om alla våra kosmetiska CBD-produkter som är tillgängliga för konsumenter i Storbritannien.

All vår produktinformation är tillgänglig för de brittiska myndigheterna i Cosmetic Product Notification Portal eller 'SCNP', ett liknande system som Europeiska unionens CPNP-system.

För mer information, tveka inte att kontakta oss.

Slutsats

Klassificeringen av cannabis som ett nytt livsmedel eller en ny dryck för människor sedan 1997 är felaktig. Vi måste dock respektera klassificeringen tills de europeiska cannabisorganisationerna ändrar den under de kommande åren.

Katalogen över nya livsmedel är inte en lag utan en icke-bindande klassificering. Alla EU:s medlemsstater - samt Norge och Schweiz - behandlar den dock som lag utan att införa lokala sorter baserade på EU-katalogen.

Resultatet är att alla som marknadsför CBD-produkter som mat, dryck eller oral konsumtion bryter mot lagen, enligt de lokala myndigheterna.

Att hävda att en CBD-produkt är avsedd för kosmetisk användning är inte heller tillräckligt. Tillverkaren eller den första importören till Europeiska unionen måste registrera produkten i EU-databasen, tillhandahålla en detaljerad produktinformationsfil och genomföra obligatoriska hudtester på människor i tredjepartslaboratorier. Den fullständiga registreringen är en lång och kostsam process, så det är inte förvånande att mycket få företag i Europa - inklusive Formula Swiss - har gått igenom hela processen för alla sina kosmetiska produkter.

Även om en produkt är korrekt klassificerad som kosmetika i EU-databasen kan myndigheterna välja att avklassificera produkten om den beskrivs eller marknadsförs med egenskaper, fördelar eller nyttigheter som inte är listade i CosIng-databasen. En CBD-oljetinktur får därför inte ha doseringsrekommendationer och inte heller någon form av hälso- eller medicinska påståenden.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen är känd för sin omfattande kunskap och expertis inom CBD- och hampaproduktion. Med en karriär som sträcker sig över ett decennium inom cannabisindustrin har han ägnat sitt liv åt att förstå de komplicerade egenskaperna hos dessa växter och deras potentiella fördelar för människors hälsa och miljön. Under årens lopp har Robin arbetat outtröttligt för att främja en fullständig legalisering av hampa i Europa. Hans fascination för växtens mångsidighet och potential för hållbar produktion fick honom att satsa på en karriär inom området.

Mer om Robin Roy Krigslund-Hansen

Relaterade Produkter