GMP och ISO certifiering

Vårt företag följer Good Manufacturing Practices (GMP) och den officiella ISO 22716-2007 standarden sedan många år tillbaka och blev officiellt certifierat 2019.

Vad är god tillverknings praxis (GMP)?

Good Manufacturing Practice (GMP) är ett system för att säkerställa att produkter produceras och kontrolleras konsekvent enligt definierade kvalitetsstandarder. Det är utformat för att minimera de risker som är förknippade med all produktion och som inte kan elimineras genom att testa slutprodukten. Vårt mål är att se till att våra produkter är säkra och av högsta kvalitet.

GMP omfattar alla aspekter av produktionen från utgångsmaterial (frön, växter, jord etc.), lokaler och utrustning till utbildning och personlig hygien hos personalen. Detaljerade skriftliga förfaranden är nödvändiga för varje process som kan påverka kvaliteten på den färdiga produkten. Det måste finnas system för att tillhandahålla dokumenterade bevis för att korrekta förfaranden konsekvent följs i varje steg i tillverkningsprocessen - varje gång en produkt tillverkas.

Good Manufacturing Practices (GMP) är obligatoriskt för kosmetika

Förvånande nog för många är god tillverknings praxis (GMP) för kosmetiska produkter obligatorisk i EU, och rekommenderas starkt av många andra länder, t.ex. USA.

Kosmetikaförordningen (EG) 1223/2009 kräver att alla kosmetiska produkter som släpps ut på den europeiska marknaden ska följa god tillverknings praxis (GMP) enligt ISO 22716-standard.

Förordningen kräver att vi i produktinformation filen (PIF) lägger till en försäkran om överensstämmelse som är kopplad till tillverkningsanläggningar.

Vad är ISO 22716 standard?

ISO 22716 standarden definierar kvaliteten och reproducerbarheten hos kosmetiska produkter som finns på den europeiska marknaden. Produkterna måste vara förenliga med god tillverkningssed och förordning 1223/2009.

Vår standard omfattar följande:
Personal
 • Lokaler
 • Utrustning
 • Råvaror och förpackningar
 • Tillverkning
 • Färdiga produkter
 • Intern och extern provning
 • Behandling av avvikelser och avvikelser som inte uppfyller specifikationerna
 • Avfall och biprodukter
 • Underleverantörer etc.
 • Klagomål och återkallelser.
 • Förändringshantering
 • Internrevision.
 • Kvalitetstjänst
 • Dokumentation

  Revisor och tidslinje

  Vår implementering process av GMP och ISO 22716-2007-standarden startade i början av 2019 och avslutades av SBD i januari 2020.

  Vår implementering av standarden är officiellt notarier i Zug, Schweiz.