Förståelse för cannabis inverkan på kardiovaskulär dödlighet

Hjärtformad cannabis

Kannabis och Kardiovaskulär Hälsa: En Ny Förståelse

Nyligen publicerade data i Journal of the American Heart Association presenterar en övertygande analys av rollen av olika ämnen, inklusive cannabis, i kardiovaskulära dödsfall. Studien genomfördes av forskare knutna till University of Mississippi Medical Center och sträcker sig över två årtionden, från 1999 till 2019, och ger en omfattande titt på trender i mortalitet relaterade till substansanvändning.

Alkohol Dominerar Kardiovaskulära Dödsfall Kopplade till Substansanvändning

Studien visar att alkohol är kopplad till förbluffande 65 procent av alla kardiovaskulära dödsfall relaterade till substansanvändning. Opioider följer, med 14 procent av sådana dödsfall, medan kokain är kopplat till strax under tio procent. I stark kontrast är cannabis kopplad till färre än en procent av alla kardiovaskulära dödsfall relaterade till substansanvändning.

Jämförande Analys av Ämnen och Kardiovaskulära Effekter

De ämnen som utvärderas i denna analys, inklusive alkohol, cannabis, kokain, opioider och stimulantia, är kända för att ha flera kardiovaskulära effekter. De är kopplade till utvecklingen av tillstånd som kardiomyopati, arytmier, mikrovaskulär sjukdom och kranskärlssjukdom, särskilt i fallet med kokain och stimulantia. Bland dessa framstod alkohol som det vanligaste ämnet kopplat till död relaterad till substansanvändning och kardiovaskulär sjukdom (SU + CVD), avsevärt mer än opioider, det näst högsta ämnet. Cannabis visade däremot den lägsta SU + CVD-relaterade absoluta åldersjusterade dödlighetsfrekvensen (AAMR).

Olika Data om Cannabis och Kardiovaskulära Händelser

Bedömning av cannabis potentiella roll i oönskade kardiovaskulära händelser, såsom hjärtattacker och stroke, har gett varierande resultat. Till exempel konstaterade en metaanalys publicerad i maj att användning av cannabis insignifikant förutsäger stora kardiovaskulära oönskade händelser. Dock rapporterade mer nyligen data i tidskriften Addiction att vuxna som är engagerade i problematisk användning av cannabis har en ökad risk för oönskade kardiovaskulära resultat.

För att ytterligare komplicera bilden indikerade data publicerade i European Heart Journal att smärtpatienter som använder medicinska cannabisprodukter hade en något ökad risk för förmaksflimmer (AFib). Ändå identifierade longitudinella data rapporterade i tidskriften Heart Rhythm ingen ökad risk.

Förståelse för Cannabins Påverkan på Kardiovaskulär Hälsa

Studiens resultat understryker behovet av en nyanserad förståelse för cannabins påverkan på kardiovaskulär hälsa. Medan cannabis är kopplad till lägst risk bland de utvärderade ämnena antyder de motstridiga data från olika studier att ytterligare forskning behövs för att fullt ut förstå dess effekter på kardiovaskulära systemet.

Impikationer för Folkhälsa och Politik

Denna analys har betydande implikationer för folkhälsan och politiken, särskilt med tanke på den pågående debatten om legalisering av cannabis och dess hälsoeffekter. Resultaten utmanar vanliga uppfattningar om farorna med cannabisanvändning, särskilt när det jämförs med andra ämnen som alkohol och opioider.

Framtida Forskningsriktningar

Med tanke på de inkonsekventa data om cannabis och kardiovaskulär hälsa bör framtida forskning fokusera på longitudinella studier och mer omfattande analyser. Detta kommer att hjälpa till att utveckla tydligare riktlinjer och rekommendationer för både medicinska yrkesverksamma och allmänheten när det gäller användningen av cannabis och dess potentiella hälsoeffekter.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen är känd för sin omfattande kunskap och expertis inom CBD- och hampaproduktion. Med en karriär som sträcker sig över ett decennium inom cannabisindustrin har han ägnat sitt liv åt att förstå de komplicerade egenskaperna hos dessa växter och deras potentiella fördelar för människors hälsa och miljön. Under årens lopp har Robin arbetat outtröttligt för att främja en fullständig legalisering av hampa i Europa. Hans fascination för växtens mångsidighet och potential för hållbar produktion fick honom att satsa på en karriär inom området.

Mer om Robin Roy Krigslund-Hansen

Relaterade Produkter